Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

B&W vergadering

dinsdag 21 mei 2024

09:15 - 12:30
Locatie

kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 4

  Besluit

  1. Ingestemd met de uitgangspuntennotitie voor Huitje te Leveroy zoals opgenomen in bijlage 1;
  2. Deze voor een duur van 2 jaar geldig te verklaren

 2. 5

  Besluit

  Verzoek om handhaving af te wijzen.

 3. 6

  Besluit

  1. Het Meerjarenherstelplan van de Mutsaersstichting, in het licht van de voorwaardelijke bijdragen aan de liquiditeit en de indeling in trede 4 van het Draaiboek Continuïteit Jeugdhulp, te beschouwen als Continuïteitsplan;
  2. Onder voorwaarde dat de gemeenteraad instemt met het bij 3a genoemde raadsvoorstel, ten aanzien van de inhoudelijke steun die de Mutsaersstichting aan de gemeenten vraagt:
  a. In te stemmen met de gevraagde inhoudelijke steun op de richting en portfoliokeuzes die de Mutsaersstichting voorstelt;
  b. Te besluiten om de gevraagde beleidsmatige steun met betrekking tot administratieve processen en de weg naar passende tarieven onderdeel te laten zijn van de reguliere cyclus van contractgesprekken in de vier jeugdregio's.
  3. Ten aanzien van de financiële steun die de Mutsaersstichting aan de gemeenten vraagt:
  a. Vaststellen van bijgaand raadsvoorstel (bijlage 12) om een financiële bijdrage van in totaal € 269.866,- aan het continuïteitsplan voor de jaren 2024 en 2025 en dit voorstel aan de gemeenteraad doen toekomen;
  b. Niet in te stemmen met het aan de Mutsaersstichting beschikbaar stellen van de gevraagde stroppenpot à € 2,5 miljoen.
  4. Te besluiten gedurende de looptijd van de steun alleen over te gaan tot materiële controles naar de levering van zorg door de Mutsaersstichting als alle gemeenten die steun verlenen aan de Mutsaersstichting daartoe unaniem besluiten;
  5. Te besluiten tot:
  a. Het starten van een fraude-onderzoek, inclusief het opstellen van een voorafgaande specifieke risicoanalyse en een specifiek controleplan, bij de Mutsaerstichting als bedoeld in de Regeling Jeugdwet;


  b. Mandaat te verlenen aan het Dagelijks Bestuur van de MGR Sociaal Domein Limburg Noord voor de uitvoering van dit fraude-onderzoek, inclusief het opstellen van een voorafgaande specifieke risicoanalyse en een specifiek controleplan, bij de Mutsaerstichting, en inclusief de bevoegdheid tot het aanwijzen van een persoon voor de uitvoering van dit fraude-onderzoek.
  6. Geheimhouding op te leggen aan bijlage 5a en 5b (vanwege economische of financiële belangen van de gemeente) en bijlage 9 (vanwege zorgvuldigheid in de te nemen vervolgstappen historisch onderzoek) bij dit collegevoorstel en het raadsvoorstel.

 4. 7

  Besluit

  1. Ingestemd met de bevindingen en aandachtspunten van de vierde IC - ronde 2023;
  2. Opdracht te geven aan het MT om de aandachtspunten verder op te volgen.

 5. 8

  Besluit

  Conform bijgevoegd raadsvoorstel de raad voor te stellen:
  1. kennis te nemen van het aangenomen statenvoorstel 'uitwerking motie 2998 infra in control';
  2. kennis te nemen van de uitvoering Raadsbesluit inzake de N266-N275 d.d. 23-4-2024;
  3. € 750.000 beschikbaar te stellen voor de mitigerende maatregelen.

 6. 9

  Besluit

  Ingestemd met de deelname aan Energiebrigade MKB Nederweert.

 7. 10

  Besluit

  1. Ingestemd met de Subsidieregeling Energiearmoede Gemeente Nederweert 2024;
  2. Mandaat te verlenen aan Duurzaam Bouwloket B.V. voor de uitvoering van deze subsidieregeling.

 8. 11

  Besluit

  1. De jaarverantwoording kinderopvang 2023 vastgesteld;
  2. Ingestemd met doorleiding van de jaarverantwoording naar de Inspectie van Onderwijs.

 9. 13

  Besluit

  1. Aan Stichting Voedselbank Weert een incidentele subsidie 2024 te verlenen van maximaal € 10.506,- voor aanpassingen in de vervangende huisvesting;
  2. Een bedrag ad €1.750,- voor de kosten van huisvesting en nutsvoorzieningen voor de periode van 1 mei tot en met 31 december 2024 toe te voegen aan de reeds verstrekte subsidie voor 2024 in de nog vast te stellen gewijzigde lijst van subsidies zoals bedoeld in artikel 1.J1 van het Uitvoeringsbesluit Nederweert 2019 voor 2024;
  3. De subsidie van € 7.962,- op jaarbasis voor de kosten van huisvesting en op te nemen in de nog vast te stellen lijst van subsidies zoals bedoeld in artikel 1.J1 van het Uitvoeringsbesluit Nederweert 2019 voor 2025 en 2026.