Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

B&W vergadering

dinsdag 2 juli 2024

09:15 - 12:30
Locatie

kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 5

  Besluit

  1. De subsidie aan Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg voor de generieke uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering voor 2023 vast te stellen op € 1.699.939,22 (Leudal: € 505.561,48, Weert:
  € 944.825,37, Nederweert: € 249.552,37);
  2. De subsidie aan William Schrikker Groep Jeugdbescherming en Jeugdreclassering voor de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering ten behoeve van jeugdigen met een (licht) verstandelijke beperking voor 2023 vast te stellen op € 298.745,75 (Leudal: € 78.779,54, Weert: € 169.683,33,
  Nederweert: € 50.282,88);
  3. De subsidie aan de stichting Leger des Heils Jeugdbescherming en Jeugdreclassering voor de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering ten behoeve van jeugdigen zonder vaste woon- of verblijfplaats, met een bepaalde culturele en/of godsdienstige achtergrond en complexe gezinssystemen voor 2023 vast te stellen op € 38.938,35 (Leudal: € 11.438,04, Weert: € 27.500,31,
  Nederweert: € 0,00).

 2. 6

  Besluit

  1. Kennis genomen van de aanvraag tot subsidievaststelling 2023 (bijlage 1) met bijbehorende jaarverslag (bijlage 2) en -rekening 2023 (bijlage 3) van het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg;
  2. De subsidie aan Centrum Jeugd en Gezin Midden-Limburg voor 2023 op grond van artikel 4:46 lid 2 (sub a) van de Algemene wet bestuursrecht lager vast te stellen op € 703.465;
  3. De niet-bestede middelen voor de inzet van basisconsulenten uit 2022 (€ 7.962) en 2023 (€ 4.746) terug te vorderen;
  4. De niet-bestede middelen van de aanvullende subsidie voor de inzet van de POH-Jeugd 2023 (€ 11.317) terug te vorderen;
  5. De aanvullende subsidie voor de inzet van de POH-Jeugd in 2023 vast te stellen op € 17.850;
  6. Het jaarverslag en jaarrekening 2023 ter kennis te brengen van de raad.

 3. 7

  Besluit

  1. De Uitvoeringsovereenkomst Gespecialiseerde Jeugdhulp te verlengen conform artikel 6.4 van de Uitvoeringsovereenkomst;
  2. De Uitvoeringsovereenkomst Wmo nieuwe taken te verlengen conform artikel 6.4 van de Uitvoeringsovereenkomst;
  3. De producten die vallen onder de Uitvoeringsovereenkomst Gespecialiseerde Jeugdhulp vanaf het contractjaar 2025 indexeren op basis van de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling index (hierna OVA) en hierbij te corrigeren voor het verschil tussen de definitieve en gehanteerde index 2024;
  4. De profielen die vallen onder de Uitvoeringsovereenkomst Wmo nieuwe taken voor het contractjaar 2025 indexeren op basis van 90% OVA en 10% prijsindexcijfer materiële kosten en hierbij te corrigeren voor het verschil tussen de definitieve en gehanteerde index 2024;
  5. De voor het contractjaar 2025 geldende tarieven met betrekking tot de Uitvoeringsovereenkomsten Gespecialiseerde Jeugdhulp en Wmo nieuwe taken vast te stellen op de (per aanbieder) overeengekomen tarieven voor het contractjaar 2024 vermeerderd met de indexering conform beslispunten 3 en 4;
  6. De Uitvoeringsovereenkomst Gespecialiseerde Jeugdhulp inclusief tarievenlijsten vrij te geven voor publicatie in Mercell ten behoeve van inschrijving door nieuwe (nog niet gecontracteerde) aanbieders;
  7. Het kader Midden-Limburg West voor onderhandeling en beoordeling van de verlenging en nieuwe inschrijvingen voor de producten en diensten vallende onder de Uitvoeringsovereenkomst Gespecialiseerde Jeugdhulp met betrekking tot 2025 te indexeren conform beslispunt 3.

 4. 8

  Besluit

  1. Voor de subsidieperiode 2025-2026 een indexering toe te passen op de subsidienormen (o.a. het bedrag per subsidiabel lid) van 7,5%;
  2. Met in achtneming van het besluit onder 1, de subsidienormen vanaf 2025 overeenkomstig bijlage 1 vast te stellen;
  3. Met in achtneming van het besluit onder 1 de lijst van subsidies zoals bedoeld in artikel 1.J1 van het Uitvoeringsbesluit Nederweert 2019 voor de jaren 2025 en 2026 vast te stellen inclusief de wijzigingen (zie bijlage 2);
  4. De waarderingsssubsidie aan de stichting Voedselbank Weert voor de jaren 2025 en 2026 te verhogen van € 5.200,00 naar € 7.962,00;
  5. Aan Stichting Voedselbank Weert voor 2024 een incidentele subsidie toe te kennen van
  € 1.750,- voor de kosten van huisvesting en nutsvoorzieningen voor de periode van 1 mei tot en met 31 december 2024. Dit in plaats van het verhogen van de waarderingssubsidie voor het jaar 2024 zoals besloten in de collegevergadering van 21 mei 2024, B&W voorstel in 24-05016, beslispunt 2;
  6. Voor de verenigingen / stichtingen die niet tijdig de subsidieaanvraag hebben ingediend / kunnen indienen de hardheidsclausule toe te passen.

 5. 9

  Besluit

  1. Ingestemd met de vereenvoudiging van het projectplan “Aanpak Energiebesparing Verenigingsgebouwen”, inclusief aanvraag- en beoordelingsformulier en dit met terugwerkende kracht vanaf de inwerkingtreding van de regeling in te laten gaan;
  2. Ingestemd met de aanpassing om volgens de projectsubsidieregeling de energiebesparende maatregelen tot 31-12-2025 uit te voeren.

 6. 10

  Besluit

  1. Ingestemd met de aanstelling door de gemeente Weert van de voorkeur kandidaat voor de functie van directeur regio bureau Regio Deal Midden-Limburg die door het Netwerkberaad is aangewezen.
  2. Akkoord te gaan met de afspraak om, samen met de andere zes gemeenten van Midden-Limburg, gezamenlijk de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid te delen op basis van de verdeelsleutel zoals vastgesteld bij de garantstelling voor de Regio Deal, voor de mogelijke gevolgen en risico’s die voortvloeien uit de aanstelling van de directeur van het regionaal bureau Regio Deal Midden-Limburg.

 7. 11

  Besluit

  1. Ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Nederweert en de Coöperatieve Vereniging Parkmanagement Bedrijvenpark Pannenweg U.A.;
  2. Ingestemd met de subsidiebeschikking opwaardering bedrijventerrein Pannenweg II.

 8. 13

  Besluit

  De gemeenteraad te informeren over de situatie bij VIGO conform bijgevoegde raadsinformatiebrief.

 9. 15

 10. 17

  Besluit

  1. Ingestemd met een verdiepend onderzoek naar de meest geschikte wijk voor het opstarten van een wijkuitvoeringsprogramma (WUP);
  2. Ingestemd met het uitvoeren van een verdiepend onderzoek in de wijken De Houwakker en de Locht in Ospel.

 11. 18

  Besluit

  De raad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

 12. 19

  Besluit

  1. In principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de herbestemming van een agrarische bedrijfslocatie naar een recreatieve locatie ten behoeve van een groepsaccommodatie tot maximaal 50 personen met bijbehorende voorzieningen;
  2. In principe medewerking te verlenen aan een vormverandering van het bouwvlak.