Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

B&W vergadering

dinsdag 18 juni 2024

09:15 - 12:30
Locatie

kamer burgemeester

Agendapunten

 1. 5

  Besluit

  1. De Uitvoeringsovereenkomst Hulp bij het Huishouden 2023 e.v. tussentijds opzeggen per 1 januari 2025, conform artikel 7.2 in de Uitvoeringsovereenkomst Hulp bij het Huishouden 2023 e.v.;
  2. De Uitvoeringsovereenkomst Hulp bij het Huishouden 2025 e.v. vast te stellen (bijlage 1);
  3. De kostprijsberekening Hulp bij het huishouden voor het rekentarief peildatum 2024 vast te stellen als basis voor de tarieven 2025 (bijlage 2).
  4. De Basisovereenkomst Hulp bij het Huishouden 2023 e.v. en de Uitvoeringsovereenkomst Hulp bij het huishouden 2025 e.v. open te stellen op tenderplatform Mercell.

 2. 6

  Besluit

  1. Het ontwikkelplan ‘Governance programma Grip op Onbegrip Noord- en Midden-Limburg’ (bijlage 1) vast te stellen;
  2. De ambassadeursgroep te continueren;
  3. De ambassadeursgroep samen te stellen zoals beschreven in bijlage 3;
  4. De gemeente Venray met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2024 als nieuw bestuurlijk opdrachtgever aan te wijzen voor de lopende subsidieprogramma’s alsook als aanvrager en penvoerder voor nieuwe subsidies, die onder het actieprogramma Grip op Onbegrip vallen;
  5. De burgemeester van Venray als bestuurlijk portefeuillehouder voor de lopende subsidieprogramma’s uit het actieprogramma Grip op Onbegrip aan te wijzen;
  6. De concept samenwerkingsovereenkomst ‘Nieuwe netwerken rondom Zorg en Veiligheid Noord- en Midden-Limburg’ vast te stellen (bijlage 2) om daarna de definitieve overeenkomst aan te gaan onder intrekking van
  de samenwerkingsovereenkomst ‘Naar nieuwe verhoudingen tussen Zorg & Veiligheid Noord- en Midden-Limburg’ d.d. 16 juni 2022;
  7. Opdracht te geven aan de externe kwartiermaker om de uitgangspunten voor nieuwe subsidieaanvragen uit het subsidieprogramma Grip op Onbegrip te inventariseren en te bundelen;
  8. Bovenstaande besluiten openbaar te maken nadat alle colleges van B&W in Noord- en Midden-Limburg de besluitvorming hebben afgerond.

 3. 7

  Besluit

  Principemedewerking te verlenen voor de omschakeling van een intensieve veehouderij naar een zorgboerderij, waarbij in een bestaande (langgevel) boerderij een tweede burgerwoning wordt toegevoegd, de bestaande (langgevel) boerderij wordt vergroot naar een kwadraat boerderij en 20 (permanente) tiny houses op deze locatie (voor zorgdoeleinden) worden geplaatst. Deze medewerking wordt onder de volgende voorwaarden verleend:
  - De uitwerking van het planvoornemen dient te voldoen aan de criteria van de Omgevingsvisie buitengebied Nederweert en het Inspiratiekader vitaal buitengebied Nederweert;
  Na de omschakeling van een intensieve veehouderij naar een zorgboerderij (met de in de vorige punt benoemde aspecten) mag de boerderij en de tiny houses alleen voor zorgdoeleinden worden gebruikt, andere gebruiksvormen worden uitgesloten

 4. 8

  Besluit

  1. Ingestemd met het beschikbaar stellen van middelen t.b.v. natuurontwikkeling met dekking van €200.000,- uit begrotingsruimte 2024;
  2. Ingestemd met het bijgevoegde raadsvoorstel.

 5. 9

  Besluit

  Gedeeltelijk principemedewerking te verlenen, meer specifiek:
  1. Principemedewerking te verlenen om de intensieve veehouderij op deze locatie te beëindigen;
  2. Principemedewerking te verlenen voor de oprichting van een nieuw bedrijfsgebouw voor de uitbreiding van de akkerbouw- en loonwerktak en statische opslag;
  3. Principemedewerking te verlenen voor de oprichting van een timmerwerkplaats met een omvang van < 200 m2, en geen principemedewerking te verlenen aan het realiseren van bebouwing t.b.v. de verhuur van
  werkruimtes / opslagunits of het vestigen van (andere) nieuwe bedrijven;
  4. Principemedewerking te verlenen aan het toevoegen van een woonkavel voor een nieuwe bedrijfswoning;
  5. Principemedewerking te verlenen voor de omzetting van de bestaande bedrijfswoning naar een reguliere burgerwoning.

 6. 10

  Besluit

  Ingestemd met deelname Pilot LNV ondernemingsplan.

 7. 11

  Besluit

  Principemedewerking te verlenen aan het toevoegen van een woonkavel voor een reguliere burgerwoning op de locatie Herstraat ong. te Nederweert (kadastraal perceel: gemeente Nederweert, sectie W, nummer
  254).

 8. 12

  Besluit

  1. Principemedewerking met voorwaarden te verlenen voor het toevoegen van woningen aan de Karissteeg 4 in Nederweert;
  2. Principemedewerking te verlenen voor de omzetting van een bedrijfswoning aan de Karissteeg 4 in Nederweert naar een burgerwoning.

 9. 13

  Besluit

  1. Principemedewerking te verlenen om de intensieve veehouderij op deze locatie te beëindigen;
  2. Principemedewerking te verlenen voor de oprichting van een opslagloods en stellingen (voor de onderhoud opslag van campers) onder de voorwaarden dat:
  A. De opslagloods en stellingen niet door derden worden gebruikt en worden beheerd en dit eveneens planologisch wordt geborgd;
  B. Geen nieuwe bedrijfslocatie op deze locatie ontstaat en dat derden deze locatie niet gebruiken;
  C. Het initiatief niet de milieucategorie 3.1 overschrijdt;
  D. De omvang van de opslagloods en stellingen past in het buitengebied;
  E. De opslagloods en stellingen geen overlast veroorzaken aan de directe leefomgeving; waaronder verkeersoverlast.

 10. 14

  Besluit

  Ingestemd met bijgevoegde raadsinformatiebrief, inzake wijzigingen jaarrekening 2023.

 11. 15

  Besluit

  1.Ingestemd met het sluiten van de intentieovereenkomst versnellingsopgave netverzwaring met Enexis;
  2.Ingestemd met de raadsinformatiebrief.

 12. 16

 13. 17

  Besluit

  1. In principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de herbestemming van een agrarische bedrijfslocatie naar een niet-agrarische bedrijfslocatie ten behoeve van:
  a. verhuurbedrijf van roerende goederen, met een maximum oppervlak van 396 m2;
  b. huisvesting van internationale werknemers, voor maximaal 14 personen.
  2. In principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan een vormverandering van het bouwvlak.